E-Bültene Kaydolun

Kayıt formunu doldurmak için tıklayınız.

Güncel Bilgiler

  • Aile Hekimliği Eğitsel Buluşmaları Seri Toplantıları farklı tarihlerde, farklı illerde devam etmektedir.

Bağlantı

[P-108]

Ankilozan spondilit tanılı hastalarda tiroidit ve tiroid nodül sıklığı

Korhan Barış Bayram1, Ece Harman2, Rıfkı Önder3, Zehra Akpınar3, Serpil Bal1, Hüseyin Can3
1Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
2Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Kliniği, İzmir
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü, İzmir

GİRİŞ-AMAÇ: Ankilozan spondilit (AS) primer olarak omurga ve sakroiliak eklemleri tutan, sıklıkla genç erişkinleri etkileyen, kronik, inflamatuar, sistemik bir hastalıktır (1). Prevalans ırklara ve coğrafi dağılıma göre farklılık göstermektedir (2). Erkekler kadınlara göre daha sık etkilenmektedir (3,4). HLA-B27 ile AS'nin yakın ilişkisi bulunmaktadır. Sistemik ve organa özgü otoimmün hastalıklar arasında, özellikle HLA'yı ilgilendiren genetik bir birliktelik de söz konusu olabilir (5). Bu çalışmanın amacı ankilozan spondilit tanılı olgularda tiroidit ve tiroid nodülü sıklığını saptamaktır.

GEREÇ-
YÖNTEM:
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran ankilozan spondilit tanılı 67 hasta araştırmaya dahil edildi. Olgular tiroidit ve tiroid nodülü açısından Endokrinoloji polikliniğinde tarandı. Olguların tetkiklerinde fT3, fT4, TSH, Anti Tiroglobulin, Anti Tiroperoksidaz otoantikorları ve tiroid ultrasonografisi yapıldı. Elde edilen veriler SPSS 16.0 istatistik programında analiz edildi.

BULGULAR: Çalışmaya katılan 67 kişinin yaş ortalaması 38.68±10.38 olup, %82.1’i (55) erkekti. Ortalama hastalık süresi 125.61±108.28 ay idi. Olguların %63.9’unda (39) aksiyel, %36.10’unda (22)periferik tutulum saptandı. Hastaların ise %36.5’inde (23) tiroidit, %19.0’unda (12) tiroid nodülü saptandı. Ankilozan Spondilit tutulumuna göre troidit ve tiroid nodülü sıklıkları Tablo 1.’de verildi.
Aksiyel tutulum olanların %18.9’unda, periferik tutulum olanların % 19.0’unda tiroid nodülü bulundu (p=0.990). Aynı şekilde aksiyel tutulum olanların %40.5’inde tiroidit var iken, periferik tutulum olanlarda bu sıklık %38.1 idi (p=0.855).

TARTIŞMA: Ankilozan spondilit, seronegatif spondiloartropati grubu içinde sık görülen ve ilerleyen dönemlerinde ciddi sakatlığa yol açabilecek bir hastalıktır (6). Ancak pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bu hastalığın görülme sıklığı ile ilgili yapılmış yeterli çalışma yoktur. Ankilozan spondilitte klinik bulgular her ne kadar genellikle geç adölesan veya genç erişkin dönemde başlasa da en yüksek AS prevelansı 40-45 yaşlarında saptanmaktadır (1,2,7). Çalışmamızda bayan olgularda AS görülmedi. Bu sonuç, AS’in daha çok erkeklerde görülmesi veya kadınlarda hastalığın daha silik seyretme-sinden dolayı kolay tanınamamasından kaynaklanmış olabilir (6). Ankilozan spondilitin genel populasyonda görülme sıklığı % 0.1’dir. Hastalıkta kadın/erkek oranı 1/3 olup tanıda gecikme bayanlarda daha fazladır (1). Yapılan çalışmalarda romatoid artrit ve otoimmun tiroid hastalığının birlikteliğinin sık olduğu ve bu nedenle RA’lı hastaların, tiroid hastalığı açısından dikkatli takip edilmesi gerektiği belirtilmiştir (8). Romatolojik hastalıklar arasında olan AS ile tiroidit ve tiroid nodülü birlikteliğinin araştırıldığı çalışmamızda; AS’nin periferal ya da aksiyel tutulumu ile tiroidit ya da nodül saptanması durumu arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Ancak AS tanılı hastaları 36.5’inde (23) tiroidit, %19.0’unda (12) tiroid nodülü saptanması nedeniyle AS tanılı hastaların tiroid hastalıkları açısından incelenmesinin gerekli olduğu sonucuna varıldı

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, tiroidit, tiroid nodülü

SPONSORLAR İÇİN

İlaç ve medikal cihaz firmalarının eğitsel toplantılarımızı, stand ve hekim katılımı ile desteklemesi mümkündür. Sponsorluklar ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tarafımıza başvurunuz.
Detaylı Bilgi için tıklayın

İLETİŞİM BİLGİLERİ

K2 Kongre ve Etkinlik Hizmetleri
Ankara Ofisi

Ziaurrahman Cd. 7/10 Çankaya 06550 Ankara
Tel: 0312 446 41 54
Faks: 0312 446 41 24
E-mail: tahud@k2-events.com